Jak se připravit na drastické omezení výdajových paušálů

6.2.2017

Ačkoliv většina médií referovala o tom, že se živnostníkům vracejí slevy na děti, to podstatné zůstalo nevyřčeno: jejich výdajové paušály klesnou na polovinu, a vrácené slevy pomůžou jen několika z nich. Hypoteční makléři si nejspíš pohorší ze všech nejvíc. Co dělat?

Na úvod připomeňme, co to jsou výdajové paušály. Obecně lze pro vyčíslení základu daně z příjmů podnikatele či pronajímatele použít dvě metody:

Skutečné výdaje jsou ty, které podnikatel prokazuje, které skutečně vynaložil a které souvisejí s dosaženými zdanitelnými příjmy. Pro jejich vyčíslení zákon nemá pro podnikatele fyzickou osobu žádné zvláštní ustanovení a platí tak pro ně společná pravidla jako pro firmy vedoucí účetnictví. V každém případě volbou skutečných výdajů pronajímatel volí i pracnější způsob výpočtu daně, skutečné výdaje musí být vždycky schopný finančnímu úřadu prokázat, tedy doložit na co peníze vynaložil, že je skutečně vyplatil a že výdaj souvisel s příjmy z jeho podnikání.

Naopak paušální výdaje se stanoví procentem z příjmů – odlišně pro různé oblasti podnikání – a chápou se tak, že pokryly všechny poplatníkovy skutečné výdaje (tj. nad jejich hodnotu už nelze uplatnit ani korunu navíc). Hodnota těchto paušálních výdajů je pak pro každou oblast podnikání limitována určitou absolutní hranicí.

 

Změna limitu pro paušální výdaje

Podle poslanci schválené novely zákona o daních z příjmů dochází od roku 2017 k zásadní změně horních limitů pro jednotlivé paušály, která se ve vztahu k jednotlivým druhům podnikání projeví následujícím způsobem:

Pro rok 2017 platí přechodné období, ve kterém si podnikatelé budou moci vybrat, zda uplatní velkorysejší výdajový paušál platný do roku 2016 a současně se na ně bude vztahovat omezení pro uplatnění slev na děti a manželku bez vlastních příjmů, nebo uplatní paušál s přísnějším limitem a současně se na ně nebude vztahovat omezení pro uplatnění zmíněných daňových slev. Od roku 2018 pak budou platit nižší výdajové paušály na všechny podnikatele a zároveň budou mít všichni možnost uplatnit veškeré daňové slevy.

Zmíněné omezení pro uplatňování slev u podnikatelů využívajících paušál, které poslanci nyní odstranili, bylo do zákona o daních z příjmů zavedeno již před několika lety, a spočívá v tom, že pokud podnikatel využije paušální výdaje na více než polovinu svého celkového základu daně, nemůže uplatnit slevu na děti a slevu na manželku.

Pro lepší představu si dopad této změny ukažme na následujícím příkladu. Pan A. B. má příjmy z podnikání (jako lékař), v roce 2017 dosáhl příjmů 1,5 mil. Kč, přičemž pro výpočet základu daně používá výdajový paušál ve výši 40 %. Celkový základ daně pana A. B. v roce 2017 tak činí 1,5 mil. Kč x 60 % = 900 tis. Kč

Protože základ daně z podnikání přesáhne 50 % z celkového základu daně, pan A. B. by neměl za rok 2017 při použití velkorysejšího limitu pro paušál (ve výši 800 tis. Kč) nárok na uplatnění slevy na děti a manželku. Aby tuto slevu získal, musel by přistoupit na méně výhodný limit pro svůj paušál ve výši 400 tis. Kč. Ale pozor: ze základu daně z podnikání se počítají i odvody zdravotního a sociálního pojištění a je třeba je při porovnání výhodnosti té které varianty zohlednit.

 

Možnost volby skutečně pro každého?

Porovnání varianty se starým a novým limitem pro paušál je vlastně i prvním řešením, jak se s nižšími limity vypořádat. Problém je, že se týká jen těch podnikatelů, kterých se omezení pro uplatnění slev na děti a manželku bude pro rok 2017 vůbec týkat, a kteří tak mají možnost volby. Vlastně také těch, kteří byli v nedávné mediální kampani ministerstva financí k propagaci změny u paušálů využiti jako zástěrka pro dramatické zvýšení daňové zátěže většiny podnikatelů, kteří slevy na děti a manželku neuplatňují, případně se jim to s ohledem na nižší limit pro paušál nevyplatí.

Ve výše uvedeném příkladu by si pan A. B. za rok 2017 porovnal daňové zatížení pro variantu, kdy využije paušál s velkorysejším limitem, a pro variantu, kdy uplatní slevy, jež u něj přicházejí v úvahu (tj. dle počtu dětí a toho, zda manželka má, či nemá vlastní příjem), a současně omezenější paušál, který se promítne do vyšší daně a odvodů pojistného.

Velmi zjednodušeně propočteno tak pan A. B. porovná daň přibližně ve výši cca 110 tis. Kč (při použití vyššího výdajového paušálu) s daní 140 tis. Kč a zvýšenými odvody o cca 43 tis. Kč (při použití nižšího výdajového paušálu), sníženou o slevu, která u něj přichází v úvahu.

Uplatnit přísnější limit se tedy panu A. B. v roce 2017 vyplatí jen tehdy, když posbírá daňové slevy vyšší jak cca 73 tis. Kč. Protože to je nárůst jeho daňové zátěže v důsledku nižšího limitu pro paušální výdaj a následně pak i vyššího zatížení zdravotním a sociálním pojištěním, neboť jeho hodnota se vypočítává ze základu daně. Pan A. B. by tak musel mít alespoň tři nezaopatřené děti a manželku bez příjmů, aby se mu nižší limity pro paušál vyplatily…

 
 

Velkorysý paušál

  Nový paušál + slevy

 

(limit 800 tis. Kč)

    (limit 400 tis. Kč)

Roční příjem

       1 500 000,00   

  1 500 000,00   

Výdaje paušálem
(40 %)

          600 000,00   

     400 000,00   

Základ daně

          900 000,00   

  1 100 000,00   

Daň z příjmů před slevou

          135 000,00   

     165 000,00   

Sleva na poplatníka

            24 840,00   

       24 840,00   

Sleva na manželku

                     -     

       24 840,00   

Sleva na 1. dítě

                     -     

       13 404,00   

Sleva na 2. dítě

                     -     

       19 404,00   

Sleva na 3. dítě

                     -      

       24 204,00   

Daň po slevách

          110 160,00   

       58 308,00   

Zdravotní pojištění

            60 750,00   

       74 250,00   

Sociální pojištění

          131 400,00   

     160 600,00 

Odvody celkem

          302 310,00   

     293 158,00 

Na tomto modelovém příkladu je tak zřejmé úskalí volby mezi vyššími slevami na daň a nižšími limity pro paušál, a zároveň i velmi úzkou skupinu poplatníků, kterým navrácení slev může pomoci. Nehledě na to, že situaci dnes většina podnikatelů řešila tím, že slevy na dani si uplatnil například zaměstnaný manžel / manželka a k jejich propadnutí tak nedošlo.

 

Jak se s tím vším vypořádat?

Vzhledem k tomu, že pro rok 2017 lze využít ještě velkorysejších paušálů, bude klíčový až rok 2018. Ale pozor, už v roce 2017 by měli podnikatelé vědět, že v zásadě jedinou reálnou možností, jak se s vyšším daňovým zatížením do budoucna vyrovnat, bude přechod na skutečné výdaje od roku 2018. Proto už by nyní měli učinit alespoň následující kroky:

Dvojité omezení paušálů pro hypoteční makléře

A ještě jedna zajímavost k paušálům. Jejich změny asi nejvíce pocítí zprostředkovatelé úvěrů, kteří ještě v roce 2016 podnikali podle živnostenského zákona a vztahoval se tak na ně 60% paušál. V důsledku přijetí novely zákona o spotřebitelském úvěru je však od roku 2017 možné nabízet úvěrové produkty jen tehdy, pokud bude daný zprostředkovatel registrován ČNB.

Většina právních výkladů se tedy shoduje na tom, že zprostředkovatelé úvěrů (zejména hypotečních) již nově nepodnikají podle živnostenského zákona, ale dle jiného předpisu. Tím se dostáváme i ke změně jejich výdajového paušálu – nově se na ně bude aplikovat nikoliv 60% ale 40% paušál. Hypoteční makléři se tak stávají skupinou osob, kterým se v období 2017/2018 zvýší daňové zatížení asi nejvíce ze všech v celé České republice.

Článek byl publikován na serveru Peníze.cz

Sdílejte na
Prominutí záloh na silniční daň na rok 2022 29.3.2022

Ministr financí vydal rozhodnutí, na základě kterého dochází k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných v průběhu celého roku 2022, tj. k 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022.

Cestovní náhrady pro rok 2021 4.1.2021

Poslední den roku 2020, tedy 31.12.2020, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 589/2020 Sb., kterou jsou stanovovány sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za jízdu automobilem a ceny pohonných hmot pro rok 2021.

Zrušení daně z nabytí definitivně schváleno 16.9.2020

Poslanecká sněmovna dne 15.09.2020 definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zákon již nyní čeká jen na podpis prezidenta a na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Povinnost hradit daň z nabytí zaniká zpětně a týká se všech převodů, u nichž byl učiněn vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Zpět na články