Daňová evidence

Na úvod k pojmu daňová evidence. Pro účely daní z příjmů se daňovou evidencí rozumí zvláštní evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů, kterou zpravidla vedou fyzické osoby - podnikatelé. 

Tato evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, majetku a dluzích. Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li v zákoně o daních z příjmů stanoveno jinak.

 

Alternativou k vedení evidence je pak uplatnění výdajů v paušální výši. Ta se přitom liší podle druhů činností, které podnikatel vykonává:

  • 80 % z příjmů se uplatňuje u zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč (od roku 2017, resp. 2018 do částky 800 000 Kč)
  • 60 % z příjmů u živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč (od roku 2017, resp. 2018 do částky 600 000 Kč)
  • 30 % z příjmů u nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč (od roku 2017, resp. 2018 do částky 300 000 Kč)
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti a příjmů autora; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč (od roku 2017, resp. 2018 do částky 400 000 Kč)

Způsob uplatnění výdajů přitom nelze zpětně měnit. V částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. Poplatník, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

 

Vedení daňové evidence

Yourtaxes může za Vás celou administrativu přípravy daňové evidence převzít. V průběhu roku stačí jen pečlivě shromažďovat doklady a následně je v rámci přípravy daňového přiznání předat ke zpracování. Přitom se pak může ukázat, že jako výhodnější bude uplatnit výdaje paušálem a evidenci není vůbec nutné vést.

Yourtaxes.cz - příprava daňové evidence