Finanční účetnictví

U právnických osob, tedy účetních jednotek, se za příjmy a výdaje pro stanovení daně z příjmů právnických osob považují jejich výnosy a náklady podle účetních předpisů. Jinými slovy řečeno, základ daně vychází primárně ze správně vedeného účetnictví.

Z této skutečnosti pak vyplývá i důležitost dodržet při vedení účetnictví všechny zákonné požadavky. Platí totiž, že odpovědnost za vedení účetnictví má vždy firma samotná.

Účetní závěrka pak tvoří nedílnou součást daňového přiznání. Součástí závěrky je vždy rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha, případně pak i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

 

Svěřte vedení účetnictví profesionálům

Vedením účetnictví lze obecně pověřit třetí osobu, tedy zejména externí účetní firmu. Yourtaxes v účetní oblasti rovněž nabízí klientům své služby, a to v rozsahu, v jakém si klienti přejí - prostými konzultacemi v oblasti účetnictví počínaje, přes ověření účetní závěrky, a kompletním vedením účetnictví konče, včetně zpracování mezd a přípravy přiznání k dani z příjmů právnických osob. Přidanou hodnotou pro klienta je vždy jistota, že jeho účetnictví bude správné, to ostatní pak závisí na rozsahu sjednané spolupráce. Ta může spočívat v následujících dílčích činnostech:

 • Vedení samotného účetnictví, včetně sestavení účetní závěrky
 • Administrace plateb
 • Účetní poradenství
 • Kontrolní činnosti - controlling
 • Reporting dle interních potřeb klienta
 • Zavedení účetnictví či transfer účetnictví
 • Přizpůsobení účetnictví vedeného dle jiných účetních předpisů požadavkům české účetní legislativy
 • Pomoc při účtování složitějších transakcí
 • Daňová "compliance"

 

Audit účetních závěrek

Kromě výše uvedených služeb můžeme zajistit i audit účetní závěrky. Ten je obecně povinný pouze pro zákonem vymezené účetní jednotky. U akciové společnosti tato povinnost existuje, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno z následujících kritérií:

 • Aktiva celkem více než 40 000 000 Kč
 • Roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč
 • Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50

Ostatní obchodní korporace (s. r. o., k. s., družstva a v. o. s.) povinnost auditu mají jen tehdy, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří výše uvedených kritérií.

Yourtaxes.cz - zpracování účetnictví