Daň z příjmů právnických osob

Yourtaxes nabízí zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to jak pro české, tak zahraniční společnosti různých velikostí.

Přiznání můžeme zpracovat na základě plné moci, díky čemuž se Vám posune lhůta pro podání přiznání z 1.4 až na 1.7. Při zpracování přiznání můžeme společně odhalit spoustu možností, jak ušetřit, a také jak co nejvíce eliminovat rizika, nejsou-li příjmy přiznávány správně, popřípadě o nich není správně účtováno.

Výstupem od nás tedy není jen zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, ale i management letter / zpráva, ve které klient dostane případná doporučení a rady, jak postupovat ve vztahu k jeho daňovým povinnostem.

Zpracováním daňového přiznání naše práce končit nemusí. Můžeme Vám rovněž pomoci s přípravou žádosti o posečkání s platbou daně, s žádostí o snížení či zrušení povinnosti odvádět zálohy, s opravou minulých chyb a podobně.

A pamatujte, příprava daňového přiznání je i dobrou příležitostí, jak se dozvědět více o zdraví svého podnikání.

 

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob

Naší snahou vždy je, abychom správně pochopili byznys našeho klienta. Základem pro to je úzký a osobní vztah s ním, který je založen na vzájemné důvěře a spolupráci. Z našich zkušeností víme, které oblasti zpravidla působí největší problémy, a těmto pak věnujeme zvýšenou pozornost při přípravě daňového přiznání. Jedná se především o:

  • Odpisy dlouhodobého majetku
  • Technické zhodnocení versus opravy
  • Služby ve skupině
  • Daňová uznatelnost nákladů
  • Časové rozlišení
  • Opravné položky k pohledávkám
  • Věcná a časová souvislost
  • Odčitatelné položky od základu daně atp.

Výstupem je pak zpracování či kontrola výše uvedených agend a přiznání k dani z příjmů právnických osob jako takové. Společně s ním pak klientovi předáváme i zprávu s případnými doporučeními a radami, co je možné vylepšit a na co si dát pozor. Největší odměnou pro nás pak je, když s klientem zpracujeme jeho přiznání k dani z příjmů právnických osob i v dalším roce.

 

Daň z příjmu právnických osob: obecné informace

Daňová sazba pro právnické osoby je od roku 2010 ve výši 19 % a zatím se neočekává, že by se měla měnit. Od roku 1992, kdy platila sazba 42 %, tak došlo k jejímu výraznému snížení - o celých 23 procentních bodů. Firmy platí zálohy na daň vždy na základě daňové povinnosti z předchozího roku a v rámci přiznání pak tyto zálohy vyúčtovávají.

Každý poplatník daně z příjmů právnických osob si může vybrat mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním hmotného majetku, přičemž doba odpisování se v závislosti na odpisové skupině pohybuje mezi třemi a padesáti lety. Volba způsobu odepisování by přitom měla vycházet z konkrétní situace ve firmě.

V případě rozsáhlých nových investic lze získat investiční pobídku formou slevy na dani, kterou lze uplatňovat po dobu pěti, respektive deseti, po sobě jdoucích zdaňovacích období. Užitečné informace k této slevě lze nalézt na webových stránkách agentury CzechInvest.

Nadále lze jako položky odčitatelné od základu daně uplatňovat například daňové ztráty (nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které byla daňová ztráta vyměřena), poskytnuté dary a odečet ve výši 100 % výdajů vynaložených realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Yourtaxes.cz - zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob