Ministerstvo financí: kryptoměny se účtují jako zásoby

26.8.2018

Současné účetní předpisy neobsahují konkrétní úpravu způsobu účtování a vykazování digitálních měn. Tuto problematiku zatím neupravují ani mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Ministerstvo financí se tak při svém uvážování opíralo pouze o dřívější vyjádření ČNB, podle kterého Bitcoiny nejsou bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze podle zákona o platebním styku.

Ministerstvo financí považuje kryptoměny za digitálního nositele hodnoty. Jedná se o nehmotné aktivum, které je elektronicky vytvořeno a uloženo. Digitální měny nejsou vydávány či regulovány centrální bankou ani orgánem veřejné moci a nemají právní status měny. Jsou však akceptovány některými fyzickými či právnickými osobami jako majetek, který je možné převádět, uchovávat anebo s ním obchodovat. I přesto, že existují odlišné motivy držení a použití digitálních měn (např. těžba měny, investice do kryptoměny ze spekulativních důvodů, použití jako prostředek směny atp.), doporučuje Ministerstvo financí v současné době jednotné účtování a vykazování digitálních měn napříč všemi uživateli jako o zásobách vlastního druhu.

V okamžiku nabytí se digitální měna ocení pořizovacími cenami nebo vlastními náklady. Ke konci rozvahového dne je nutno uplatnit zásadu opatrnosti a ke korekci účetní hodnoty případně využít tvorby opravných položek. 

Stejně tak jako na ostatní složky aktiv, vztahuje se i na digitální měny povinnost provést jejich inventarizaci k okamžiku, ke kterému účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Vzhledem ke specifickému fungování a uložení digitálních měn je nutné dbát na řádně provedenou inventarizaci doloženou zejména dokumentací například stavu virtuální peněženky.

Digitální měny se v rozvaze doporučuje vykázat, v souladu se zvoleným způsobem účtování, na samostatném řádku v rámci položky „C.I.2. Nedokončená výroba“, „C.I.3.1. Výrobky“ nebo „C.I.3.2. Zboží“. V příloze v účetní závěrce se uvedou informace o záměru nabytí a držení digitálních měn a způsob jejich ocenění, včetně případné tvorby opravné položky.

Sdílejte na
Prominutí záloh na silniční daň na rok 2022 29.3.2022

Ministr financí vydal rozhodnutí, na základě kterého dochází k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných v průběhu celého roku 2022, tj. k 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022.

Cestovní náhrady pro rok 2021 4.1.2021

Poslední den roku 2020, tedy 31.12.2020, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 589/2020 Sb., kterou jsou stanovovány sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za jízdu automobilem a ceny pohonných hmot pro rok 2021.

Zrušení daně z nabytí definitivně schváleno 16.9.2020

Poslanecká sněmovna dne 15.09.2020 definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zákon již nyní čeká jen na podpis prezidenta a na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Povinnost hradit daň z nabytí zaniká zpětně a týká se všech převodů, u nichž byl učiněn vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Zpět na články